ලිපිනය

නො.29,
ද සේරම් පෙදෙස,
කොළඹ 10,
ශ්‍රී ලංකාව.

ඇමතුම් විස්තර

පොදු  ඇමතුම් අංකය : +94 112 667 163

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: +94 (0) 70 3 733 933

ෆැක්ස්: +94 (0) 11 266 5277

 ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.