එච්.අයි.වී ප්‍රතිකාර, සත්කාර සහ සහාය

 මෙම වැඩසටහන් ප්‍රදේශයේ සමස්ත වගකීම වන්නේ එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් සමඟ ජීවත් වන සහ පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ සහාය ලබා දීමයි.

කාර්යයේ විෂය පථය

  1.  ශ්‍රී ලංකාවේ   HIV/AIDS ස්මග  ජීවත්වන සහ  එමගින්  පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ ආධාරක සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපාය මාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රොටෝකෝල සහ ප්‍රමිතිගත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි (SOP) සංවර්ධනය කිරීමට සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීමට අදාළ NAC තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම තුළ ක්‍රියා කිරීම සහ සහාය වීම. 
  2. ශ්‍රී ලංකාවේ HIV/AIDS සහ PEP සඳහා වන HIV ප්‍රතිකාර, සත්කාර සහ උපකාරක සේවා සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමේදී සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම (SMT) සහ අනෙකුත් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
  3. උපායමාර්ගික සැලැස්ම සහ අනෙකුත් අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විස්තීරණ සහ සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අනෙකුත් NSACP ඒකක සමඟ කටයුතු කිරීම.
  4. ප්‍රාදේශීය, ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් රාජ්‍ය, පෞද්ගලික සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
  5.  ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ හෝ වෙනත් අදාළ රජයේ සෞඛ්‍ය පහසුකම්වල සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන හරහා එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් සමඟ ජීවත්වන සහ පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා එච්.අයි.වී ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ ආධාර සේවා සැපයීම ගුණාත්මකව සහතික කිරීම. 
  6. ශ්‍රී ලංකාවේ එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් ආසාදිතයින් සහ පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා සුදුසු, උසස් තත්ත්වයේ එච්.අයි.වී ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ ආධාර සේවා පුළුල් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ සහ ඉන් පිටත ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය සහ සහාය ලබා දීම.
  7.  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සේවකයින් සඳහා  NSACP හි අදාළ වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍ර සමඟ එක්ව,HIV/AIDS ඇති සහ ඉන් පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ උපකාර සේවා සැපයීම පිළිබඳ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවල පුද්ගලයින්/ආයතනවල පුහුණු කිරීම සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම.
  8.   ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සේවකයින් සඳහා HIV/AIDS සමඟ ජීවත් වන සහ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් HIV ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ සහාය සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම.
  9.  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සේවකයින් සඳහා HIV/AIDS සමඟ ජීවත් වන සහ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් HIV ප්‍රතිකාර සඳහා ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම සහ ප්‍රවේශය, රැකවරණය සහ සහාය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක සහ අනෙකුත් සංවිධාන සහ නියෝජිතායතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය, සහ මාර්ගෝපදේශ සැපයීම.
  10. ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සේවකයින් සඳහා HIV/AIDS සමඟ ජීවත් වන සහ පීඩාවට පත් වූවන් වෙනුවෙන් HIV ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ සහාය සේවා සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම සහ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තක්සේරු කිරීම සහ තාක්ෂණික සහාය සැපයීම.