ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන (NSACP) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය-1) (DDG-PHS-1) යටතේ එන විශේෂිත මහජන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනකි. NSACP හි අධ්‍යක්ෂවරයා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන මගින් සපයනු ලබන නිවාරණ සහ රෝග නිවාරණ සේවාවන් සඳහා නායකත්වය සහ තාක්ෂණික මගපෙන්වීම සපයයි.

කොළඹ මධ්‍යම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය පරිපාලනමය වශයෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශය යටතට පත්වන අතර පර්යන්ත ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන බොහොමයක් පළාත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ සෘජු පරිපාලනය යටතේ පවතී.

ජාතික මට්ටමේ සංවිධානය

දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සංවිධානය