ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන (ලිංගාශ්‍රිත රෝග) සඳහා පරීක්‍ෂා කිරීම ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන මගින් නොමිලේ සපයනු ලබන සේවාවකි.

ලබා ගත හැකි STI පරීක්ෂණ

 • සිෆිලිස් පරීක්ෂාව සඳහා VDRL/TPPA
 • Gonorrhea සහ Chlamydia ආසාදන සඳහා පරීක්ෂා කිරීම
 • ලිංගික හර්පීස් සඳහා පරීක්ෂා කිරීම
 • ලිංගික ඉන්නන් සඳහා පරීක්ෂා කිරීම
 • හෙපටයිටිස් බී සහ හෙපටයිටිස් සී සඳහා පරීක්ෂා කිරීම
 • ට්‍රයිකොමොනාස් ආසාදනය සඳහා පරීක්ෂා කිරීම

sti test3

ලිංගාශ්‍රිත රෝග පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ

 • දිවයින පුරා ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන
 • දුරස්ථ පරීක්ෂණය
 • බන්ධනාගාර

ලිංගාශ්‍රිත රෝග පරීක්‍ෂණයක් කළ යුත්තේ කාටද?

 • වයස අවුරුදු 25ට අඩු ලිංගිකව ක්‍රියාශීලී කාන්තාවන්
 • ගර්භනී කාන්තාවන්
 • පිරිමින් සමඟ ලිංගිකව හැසිරෙන පිරිමින්
 • බහු ලිංගික සහකරුවන් සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට
 • අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වූ ඕනෑම අයෙක්
 • ලිංගාශ්‍රිත රෝග, ලිංගාශ්‍රිත රෝග, ස්‍රාවය වීම හෝ ලිංගිකව හැසිරීමේදී වේදනාව වැනි ලිංගාශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ ඇති ඕනෑම අයෙක්.
 • ඔබට අවදානම් ලිංගික නිරාවරණයක් තිබුනේ නම්, ඔබට කිසිදු රෝග ලක්ෂණයක් නොමැති වුවද ලිංගාශ්‍රිත රෝග පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට කාලයයි.

ඔබට ලිංගාශ්‍රිත රෝග පරීක්‍ෂණ පරීක්ෂණයක් මාර්ගගතව වෙන්කරවා ගත හැක : https://www.know4sure.lk/

 නිරන්තර පරීක්ෂාව සහ සුදුසු ප්‍රතිකාර මගින් ඔබව බරපතල සංකූලතා වලින් ආරක්ෂා කරනු ඇත.නිතිපතා පරීක්ෂාව සහ සුදුසු ප්‍රතිකාර මගින් බරපතල සංකූලතා වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරනු ඇත.