This page is under construction

පරිපාලනය

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂවරයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම සමඟ සාකච්ඡා කර NSACP හි පරිපාලන කටයුතු සඳහා වගකීම දරයි. මානව සම්පත් කළමනාකරණය, ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම, මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය, සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ හවුල්කාරිත්වය සම්බන්ධීකරණය සහ පර්යන්ත ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම පරිපාලනය වගකිව යුතුය.

අධ්‍යක්ෂකවරිය

වෛද්‍ය රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි, MBBS, MSc, MD

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන.

වැඩිදුර කියවන්න

මුල්‍ය කළමනාකරණය

 ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ ගණකාධිකාරීවරයා සහ මූල්‍ය කණ්ඩායම ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම සහ අධ්‍යක්ෂවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර ආයතනයේ මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම දරයි. අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම, වාර්තා තබා ගැනීම, අභ්‍යන්තර විගණනය, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටි, මූල්‍ය කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීම, ගබඩා නඩත්තු කිරීම සහ ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය සඳහා මූල්‍ය කණ්ඩායම වගකිව යුතුය.

ගණකාධිකාරී

 එන්.ජී. රෝෂිකා එන් සමන්කුමාරි මෙනවිය
ගණකාධිකාරී (වැඩ බලන)
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන
ගණකාධිකාරී (අයවැය පාලනය - MOH)
+94 112 667 163 ( සම්බන්ද කිරීමෙ අංකය: 409)

පුහුණුව සහ ධාරිතාව ගොඩනැගීම සහ පර්යේෂණ

 ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහනේ සහ හවුල්කාර සංවිධානවල මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ග සහ ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගැනීම, අවශ්‍යතා තක්සේරු කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය වගකිව යුතුය. මෙම කණ්ඩායම්වලට වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රවල උපාධි අපේක්ෂකයින් සහ පශ්චාත් උපාධි අභ්‍යාසලාභීන්, අනෙකුත් සෞඛ්‍ය සේවා කාණ්ඩ සහ ප්‍රධාන ජනගහන සාමාජිකයින් ඇතුළත් වේ. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම, උපදේශන වැඩමුළු, නැවුම් පුහුණු වැඩසටහන්, සායනික රැස්වීම් සහ විද්‍යාත්මක සඟරා අධ්‍යයන සමාජය ඇතුළත් වේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුහුණු සහ ධාරිතා වර්ධන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපාය මාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, පුහුණු විෂයමාලා සහ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය කිරීම සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම.

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය ගීතානි සමරවීර (MBBS. PG DIP.MD Venereology),
 ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබද විශේශඥ
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන,
+94 112 667 163 (දිගු අංකය: 222)

ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදන සඳහා සත්කාර 

මෙම ඒකකයේ සමස්ත වගකීම වන්නේ ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු සහායක කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම සමඟ එක්ව NSACP හි දීප ව්‍යාප්ත සායන ජාලය හරහා ආසාදිත හෝ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන (STI) මගින් පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයින් සඳහා ගුණාත්මක සත්කාර සැපයීමයි.

 ලිංගාශ්‍රිත රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම සහ මවගෙන් දරුවාට ලිංගාශ්‍රිත රෝග සම්ප්‍රේෂණය කිරීම වැළැක්වීම, විවිධ ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රොටෝකෝල, ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රමිතීන් සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග කළමනාකරණය සඳහා මාර්ගෝපදේශ සංවර්ධනය කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම පුළුල් ක්ෂේත්‍රවලට ඇතුළත් වේ. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සත්කාර සේවා සඳහා ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රවේශය අධීක්ෂණය සහ වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කෙරේ.

 ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි.MBBS, PG DIP.MD Venereology
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබද විශේශඥ,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකය: 222)

මවගෙන් දරුවාට සම්ප්‍රේෂණය වීම වැළැක්වීම (PMTCT)

මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා, ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම සමඟ ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ මවගෙන් දරුවාට HIV සම්ප්‍රේෂණය වීම වැළැක්වීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය වගකිව යුතුය. 2020 දී මවගෙන් දරුවාට HIV සහ උපදංශය සම්ප්‍රේෂණය වීම තුරන් කළ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව WHO විසින් සහතික කර ඇත. එය නැවත වලංගු කිරීම 2021 දී සිදු කරන ලදී. පුලුල් ක්ෂේත්‍ර අතරට දරු ප්‍රසූතියේ වයසේ සිටින කාන්තාවන්ගේ HIV වැලැක්වීම සහ HIV ආසාදිත කාන්තාවන්ගේ අනපේක්ෂිත ගැබ් ගැනීම් සහ ප්‍රධාන ජනගහන සාමාජිකයින් ඇතුළු HIV සහිත පුද්ගලයින් සඳහා සත්කාර සහ උපකාර සේවා ඇතුළත් වේ. වෙනත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට උපදෙස් දීම, අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, විවිධ ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රොටෝකෝල, ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රමිති, සහ EMTCT සඳහා මාර්ගෝපදේශ සංවර්ධනය සහ යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළත් වේ. පීඑම්ටීසීටී සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රවේශය අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කෙරේ.

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය දිල්මිණි මෙන්ඩිස් (MBBS. PG DIP.MD Venereology)
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබද විශේශඥ,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකය: 115)

HIV ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ සහාය

 මෙම වැඩසටහන් ප්‍රදේශයේ සමස්ත වගකීම වන්නේ ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම හරහා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් HIV/AIDS සමඟ ජීවත්වන සහ එයින් පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ සහාය ලබා දීමයි. පුළුල් ක්ෂේත්‍ර අතර HIV/AIDS සමඟ ජීවත්වන සහ පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ HIV ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ උපකාර සේවා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ව සහ පසු නිරාවරණ රෝග නිවාරණය සමඟ HIV වැළැක්වීම ඇතුළත් වේ. පුළුල් ක්ෂේත්‍ර අතර HIV/AIDS සමඟ ජීවත් වන සහ පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ HIV ප්‍රතිකාර, රැකවරණය සහ උපකාර සේවා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ව සහ පසු නිරාවරණ රෝග නිවාරණය සමඟ HIV වැළැක්වීම ඇතුළත් වේ. එසේම, අපකීර්තිය අඩු කිරීම සහ HIV සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම සහ ප්‍රධාන ජනගහන සාමාජිකයින් ඇතුළු HIV සමඟ ජීවත් වන පුද්ගලයින් සඳහා සත්කාර සහ උපකාර සේවා සිදු කරනු ලැබේ. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට උපදේශනය, අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, විවිධ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සහ යාවත්කාලීන කිරීම, ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රමිතීන් සහ HIV සත්කාර සේවා සඳහා මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් වේ. HIV සත්කාර සේවාවල ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රවේශය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම අඩංගුවේ.

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය හිමාලි පෙරේරා(MBBS. PG DIP.MD Venereology)
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 214)

එච්.අයි.වී පරීක්ෂණ සේවා

ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම අතර ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් සමඟින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ HIV පරීක්ෂණ සේවා සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය වගකීම දරයි. පුළුල් ක්ෂේත්‍ර අතරට පරීක්ෂණ සේවා ප්‍රවර්ධනය, එච්.අයි.වී පරීක්ෂාවට අදාළ අපකීර්තිය සහ වෙනස් කොට සැලකීම් අවම කිරීම සහ ප්‍රධාන ජනගහන සාමාජිකයින් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් උපදේශනය ඇතුළත් වේ. පුළුල් ක්ෂේත්‍ර අතරට පරීක්‍ෂණ සේවා ප්‍රවර්ධනය, එච්අයිවී පරීක්‍ෂණයට අදාළ අපකීර්තිය සහ වෙනස් කොට සැලකීම් අවම කිරීම සහ ඉහළ අවදානම් සහිත ජනගහන සාමාජිකයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් උපදේශනය ඇතුළත් වේ. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට උපදේශනය, අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, සංවර්ධනය සහ විවිධ ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීන කිරීම, ප්‍රොටෝකෝල, ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රමිති සහ HIV පරීක්ෂණ සේවා සඳහා මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් වේ. එච්.අයි.වී පරීක්ෂණ සේවාවල ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රවේශය අධීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කෙරේ. 

 ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය නිමාලි ජයසූරිය (MBBS. PG DIP.MD Venereology)
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය 
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 209)

රසායනාගාර සේවා

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව සීමාවන් තුළ සහ උසස් තත්ත්වයේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV රසායනාගාර සේවා සැපයීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය වගකීම දරයි. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර ඇත. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන ජාලය තුළ තත්ත්ව රසායනාගාර පරීක්ෂණ සේවා සංවර්ධනය කිරීම, රසායනාගාර සේවා සඳහා තත්ත්ව සහතික කිරීම සහ තාක්ෂණික සහාය, ප්‍රතික්ෂුද්‍ර ජීවී ප්‍රතිරෝධක නිරීක්ෂණ සහ ආසාදන පාලනය පුළුල් ක්ෂේත්‍රවලට ඇතුළත් වේ.අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට උපදෙස් දීම, අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, විවිධ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සහ යාවත්කාලීන කිරීම, ක්‍රියා පටිපාටි ප්‍රමිති සහ රසායනාගාර සේවා සඳහා මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් වේ.  

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය ජයන්ති ප්‍රියංගනී ඇල්විටිගල ( MBBS.MD)
ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 214)
 
තොරතුරු අධ්‍යාපනය සහ සන්නිවේදනය(IEC), උපදේශනය සහ කොන්ඩම් ප්‍රවර්ධනය 

මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ අවදානම් සහිත ජනගහනය සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර තොරතුරු, අධ්‍යාපනය, සන්නිවේදනය (IEC), උපදේශනය සහ වැළැක්වීමේ මාධ්‍යයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම දරයි. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර ඇත. පුළුල් ක්ෂේත්‍ර අතරට පාර්ශවකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම, තොරතුරු අධ්‍යාපන සන්නිවේදන ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය, වැළැක්වීමේ ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය (කොන්ඩම් ආදිය), ලෝක ඒඩ්ස් දිනය වැනි ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් දැනුවත් කිරීමේ සිදුවීම් සංවිධානය කිරීම යනාදිය ඇතුළත් වේ. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතර අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, විවිධ ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රොටෝකෝල, ක්‍රියා පටිපාටි ප්‍රමිති, සහ IEC, උපදේශනය සහ කොන්ඩම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ සංවර්ධනය සහ යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළත් වේ. IEC, උපදේශනය සහ කොන්ඩම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රවේශය අධීක්ෂණය සහ වැඩිදියුණු කිරීම සිදු කෙරේ. 

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය දර්ශනී මල්ලිකාරච්චි (MBBS. PG DIP.MD Venereology)
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය 
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 214)

බහු ආංශික සම්බන්ධීකරණය

මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය මැදිහත්වීමේ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, ඇගයීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV ප්‍රවණතා සහ අවදානම් සහ අවදානම් ගැටළු විසඳීම සඳහා අංශ වෙත කරුණු ප්‍රධාන ප්‍රවාහය කිරීම සඳහා වගකීම දරයි. මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය මැදිහත්වීමේ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, ඇගයීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV ප්‍රවණතා සහ අවදානම් සහ  ගැටළු විසඳීම සඳහා අංශ වෙත කරුණු ලබා දීම සඳහා වගකීම දරයි. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර ඇත. බන්ධනාගාර, පොලිසිය, සන්නද්ධ හමුදා, සංචාරක අංශය, සංක්‍රමණිකයන් සහ තරුණයින් ඇතුළු අංශ සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ පුහුණු කිරීම අන්තර් අංශ සම්බන්ධීකරණය, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් HIV/ලිංගාශ්‍රිත රෝග වැළැක්වීම පුළුල් ක්ෂේත්‍රවලට ඇතුළත් වේ. එය GFATM R9 සඳහා ව්‍යාපෘති කේන්ද්‍රස්ථානයයි. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතරට ප්‍රධාන ජනගහනය සඳහා ආධාරක පරිසරයක් සඳහා ක්‍රියා කිරීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සම්බන්ධ ගැටළු, අපකීර්තිය අවම කිරීම, වෙනස් කොට සැලකීමේ නීති ගැන පොලිසියට උපදෙස් දීම, අන්තර් ආංශික සම්බන්ධීකරණය, විවිධ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සහ යාවත්කාලීන කිරීම, ප්‍රොටෝකෝල, ක්‍රියා පටිපාටිවල ප්‍රමිති සහ බහුආංශික සම්බන්ධීකරණය සඳහා මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් වේ. පුහුණුකරුවන්ගේ පුහුණුව සහ අංශ සඳහා පවත්වනු ලබන අනෙකුත් වැඩසටහන් අධීක්ෂණය සහ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය ජානක වේරගොඩ (MBBS. MsC.MD)
ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේශඥ ,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකය: 115)

උපායමාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණය

මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සහ ද්විපාර්ශ්වික සහ බහු පාර්ශ්වික පරිත්‍යාගශීලීන් සමඟ සමීප සබඳතාවයක් ඇතිව ලිංගික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම්වල සමස්ත අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීම සඳහා වගකීම දරයි. මෙම වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සහ ද්විපාර්ශ්වික සහ බහු පාර්ශ්වික පරිත්‍යාගශීලීන් සමඟ සමීප සබඳතාවයක් ඇතිව ලිංගික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම්වල සමස්ත අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීම සඳහා වගකීම දරයි. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර ඇත. සංවර්ධනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතිය (EIMS) ස්ථාපනය කිරීම, EIMS ජාලය සහ වෙබ් අඩවි/සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා/PIMS සහ අනෙකුත් ජංගම යෙදුම් ප්‍රසම්පාදනය සහ නඩත්තු කිරීම සිදු කෙරේ. 2020 දී 4 වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සම්මාන උළෙලේදී බෝවන රෝග කාණ්ඩය සඳහා සම්මානය EIMS විසින් දිනා ගන්නා ලදී.  අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතර අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් රාමු සංවර්ධනය, නිරීක්ෂණ, පර්යේෂණ, සහ ඇස්තමේන්තු, පුහුණුව, සහ ධාරිතාව ගොඩනැගීම සහ උපාය මාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණය සඳහා අන්තර් අංශ සම්බන්ධීකරණය ඇතුළත් වේ. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතර අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් රාමු සංවර්ධනය, නිරීක්ෂණ, පර්යේෂණ, සහ ඇස්තමේන්තු, පුහුණුව, සහ ධාරිතාව ගොඩනැගීම සහ උපාය මාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණය සඳහා අන්තර් අංශ සම්බන්ධීකරණය ඇතුළත් වේ.

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය K.A.M. ආරියරත්න (MBBS. PG DIP.MD Venereology)
ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය 
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
SIM ඒකකයේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 0711912424

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහනේ (NSACP) පෙරදසුන යටතේ රෝග තත්ත්වයන්ගේ ප්‍රවණතා සහ සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් ප්‍රදේශය ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV නිරීක්ෂණ සඳහා වගකීම දරයි. මීට අමතරව, වාර්ෂික HIV බර ඇස්තමේන්තු කිරීම සහ ප්‍රක්ෂේපනය, HIV සම්බන්ධ විශේෂ සමීක්ෂණ පැවැත්වීම වසංගත රෝග හා නිරීක්ෂණ වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍රයට පවරා ඇත. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටුවේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කරන ලදී.අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතර චර්යාත්මක/ඒකාබද්ධ ජෛව හැසිරීම් නිරීක්ෂණ, HIV සමඟ ජීවත් වන පුද්ගලයින්ගේ ඇස්තමේන්තු ඇතුළු ඇස්තමේන්තු සහ ඒඩ්ස් මරණ සමාලෝචනය ඇතුළත් වේ. එසේම, ලිංගාශ්‍රිත රෝග, සහ එච්.අයි.වී නිරීක්ෂණවල ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණ සඳහා ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන ජාලය සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම. 

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය A.P.S බෙනරගම  MBBS, MSc, MIRB, MD (com.med),
වසංගත රෝග විශේෂඥ,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 214)

අවදානම් ජනගහන මැදිහත්වීමේ ඒකකය

එච්.අයි.වී වැළැක්වීම සඳහා සමස්ත සැලසුම්කරණය සහ ප්‍රධාන ජනගහන මැදිහත්වීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම ඒකකය වගකිව යුතුය. ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්මේ ප්‍රධාන ජනගහන(KP) ක්ෂේත්‍ර නම් පිරිමින් සමග ලිංගිකව එක්වන පිරිමින් (MSM), .කාන්තා ලිංගික ශ්‍රමිකයින් (FSW),  සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් (TG), මත්ද්‍රව්‍ය එන්නත් කරන පුද්ගලයින් ( PWID), වෙරළේ ගැවසෙන තරුණයින් ( බීච් බෝයිස්) (BB), සහ සංවෘත ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින් (බන්ධනාගාර රැඳවියන්).වැළැක්වීමේ මැදිහත්වීම් සෘජුවම සෞඛ්‍ය සේවකයින් විසින් හෝ රාජ්‍ය නොවන හෝ ප්‍රජා පදනම් වූ සංවිධාන හරහා සම වයසේ මිතුරන් විසින් සපයනු ලැබේ. ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ NSACP හි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර ඇත. අනෙකුත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර අතර අවදානම් ජනගහන ඒකක පිහිටුවීම, සම වයසේ මිතුරන් සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රජා පාදක පරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ. අවදානම් ජනගහන මැදිහත්වීම්වල ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය සහ අධීක්ෂණය සහ අවදානම් ජනගහන මැදිහත්වීම් සඳහා ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන ජාලය සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම සිදු කෙරේ. 

ජාතික වැඩසටහන් උපදේශක

වෛද්‍ය A.P.S බෙනරගම  MBBS, MSc, MIRB, MD (com.med),
වසංගත රෝග විශේෂඥ,
ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන,
අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10.
+94 112 667 163 (දිගු අංකයExt: 214)

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන (NSACP) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය-1) (DDG-PHS-1) යටතේ එන විශේෂිත මහජන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනකි. NSACP හි අධ්‍යක්ෂවරයා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායම ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග සහ ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන මගින් සපයනු ලබන නිවාරණ සහ රෝග නිවාරණ සේවාවන් සඳහා නායකත්වය සහ තාක්ෂණික මගපෙන්වීම සපයයි.

කොළඹ මධ්‍යම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය පරිපාලනමය වශයෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශය යටතට පත්වන අතර පර්යන්ත ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන බොහොමයක් පළාත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ සෘජු පරිපාලනය යටතේ පවතී.

ජාතික මට්ටමේ සංවිධානය

දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සංවිධානය

STI/HIV සායන වේලාවන්

සතියේ දිනයසායන වේලාවන්
සඳුදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00
අඟහරුවාදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00
බදාදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00
බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00
සිකුරාදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00
සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.00
ඉරිදා සායන නොපැවැත්වේ
ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයන් සායන නොපැවැත්වේ

අතිරේක සායන

  • ලිංගික සෞඛ්‍ය සායනය - සෑම සඳුදා දිනකම පෙ.ව. 8.00
  • සවස සායනය – සෑම බදාදා දිනකම ප.ව. 5.00 සිට ප.ව. 7.00
  • PrEP සායනය - සෑම මසකම දෙවන ඉරිදා උදේ 8 සිට සවස 2 දක්වා

HIV (PLHIV) ආසාදිතයින් සඳහා විශේෂ සායන

  • මනෝ චිකිත්සක සායනය – සෑම අඟහරුවාදා දිනකම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව.12.00
  • පෝෂණ සායනය – සෑම අඟහරුවාදා දිනකම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව.12.00
  • ළය සායනය – සෑම බදාදා දිනකම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව.12.00
  • PrEP සායනය – සෑම ඉරිදාවකම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව.12.00
හැඳින්වීම

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන(NSACP)

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන (NSACP) ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පාර්ශවකරුවන් රැසක් සමඟ එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ HIV සහ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන සඳහා ජාතික ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වගකීම දරයි. NSACP හි පරිපාලන, සායනික සහ රසායනාගාර අංශ අංක 29, ද සේරම් පෙදෙස, කොළඹ 10 හි පිහිටා ඇත. උපාය මාර්ගික තොරතුරු කළමනාකරණය, බහු ආංශික සහයෝගිතාව සහ GFATM ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු NSACP හි ඒකක අංක 26, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උප කාර්යාලය,  මෙඩි හවුස් ගොඩනැගිල්ල, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10 යන ස්ථානයේ පිහිටා ඇත. NSACP හට පූර්ණ කාලීන සේවා සැපයීම සපයන දිස්ත්‍රික් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන 41 ක ජාලයක් ඇත. මෙයින් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන 29 ක් ප්‍රතිවෛරස් ප්‍රතිකාර (ART) සපයයි. අනෙකුත් ART පහසුකම අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග පිළිබඳ ආයතනයේ (NIID) පිහිටා ඇත. සමස්තයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ART ප්‍රතිකාර පහසුකම් 30 ක් ඇත.

Vision

  HIV  ඇතුළු නව ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන, වෙනස් කොට සැලකීම සහ ඒඩ්ස් ආශ්‍රිත මරණ වලින් තොර, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජාතියකට දායක වීම.

මෙහෙයුම

නව එච්.අයි.වී සහ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන ආසාදන වැලැක්වීම සඳහා ගුණාත්මක ලිංගික සෞඛ්‍ය සේවා සහ පුළුල් සත්කාර සහ ප්‍රතිකාර සේවා සැපයීම.

 

41

දිස්ත්‍රික් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන

30

ප්‍රතිවෛරස් ප්‍රතිකාර සායන 
 

අරමුණු

ප්‍රධාන ජනගහනය සහ අවදානමට ලක්විය හැකි ජනගහන අතර HIV/ලිංගාශ්‍රිත රෝග නව ආසාදන වැලැක්වීම 

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

HIV වැළැක්වීමේ මැදිහත්වීම් සිදු කිරීම මගින් HIV වසංගතයට ජාතික ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධීකරණය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලනය පිළිබඳ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවේ ලිංගික රෝග (VD) පාලනය වසර සිය ගණනකට පෙර සිට පැවත එන්නකි. ඉතිහාසය වාර්තා කරන්නේ..