රසායනාගාර සේවා

 ක්ෂුද්‍ර ජීවී ප්‍රතිරෝධී නිරීක්ෂණ, රසායනාගාර තත්ත්ව සහතිකය සහ ආසාදන පාලනය ඇතුළු ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විධිවිධානවලට අනුව සීමාවන් තුළ උසස් තත්ත්වයේ රසායනාගාර සේවා සැපයීම සඳහා මෙම ඒකකය වගකීම දරයි.

උප සංරචක

 1. ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV රසායනාගාර සේවාවන් සැපයීම.
 2. රට තුළ ඇති ලිංගාශ්‍රිත රෝග/HIV රසායනාගාරවල තත්ත්ව පාලනය සහ තත්ත්ව තක්සේරුව.
 3. ආසාදන පාලනය.
 4. ක්ෂුද්‍ර ජීවී ප්‍රතිරෝධය (AMR) නිරීක්ෂණය.

 කාර්යයේ විෂය පථය

 1. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, උපාය මාර්ග, මාර්ගෝපදේශ, ප්‍රොටෝකෝල සහ ප්‍රමිතිගත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි (SOP) සංවර්ධනය කිරීම සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අදාළ ජාතික ඒඩ්ස් කමිටු තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම තුළ ක්‍රියා කිරීම සහ සහාය වීම.
 2.  ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා තීරණ ගැනීමේදී සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ කණ්ඩායම (SMT) සහ අනෙකුත් අදාළ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 3.  ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම සහ අනෙකුත් අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විස්තීරණ සහ සම්බන්ධීකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අනෙකුත් NSACP ඒකක සමඟ කටයුතු කිරීම.
 4. ප්‍රාදේශීය, ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් සම්බන්ධීකරණය සහ වැඩ කිරීම.
 5.  ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනේ සේවා බෙදාහැරීමේ ස්ථාන හරහා ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා සැපයීම ගුණාත්මක බවින් යුතුව පවත්වාගෙන යාම.
 6. යෝග්‍ය, උසස් තත්ත්වයේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ සහ ඉන් පිටත ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ සහාය වීම.
 7. NSACP හි අදාළ වැඩසටහන් ක්ෂේත්‍ර සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන්.  ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා සහ ක්‍රම පිළිබඳ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවල පුද්ගලයන්/ආයතනවල පුහුණු කිරීම සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම.
 8. වැඩසටහනේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය.
 9.  ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම සහ ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක සහ අනෙකුත් සංවිධාන සහ නියෝජිතායතන සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ මාර්ගෝපදේශ සැපයීම.
 10. ලිංගාශ්‍රිත රෝග රසායනාගාර සේවා නඩත්තු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම සහ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තක්සේරු කිරීම සහ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම.