දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර

 ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන (NSACP) ශ්‍රී ලංකාව තුළ HIV/ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි. NSACP මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන (NGOs) සහ ප්‍රජා මූලික සංවිධාන ඇතුළු විවිධ සංවිධාන සමඟ කටයුතු කරයි.

 HIV/ලිංගාශ්‍රිතව බෝවන රෝග පිළිබඳ සාමාන්‍ය ජනතාව, විශේෂයෙන්ම තරුණයින් සහ අධි අවදානම් කණ්ඩායම්, HIV සහ වෙනත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ අවදානම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ HIV සහ වෙනත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සඳහා පරීක්ෂා කර ගැනීමට ජනතාව දිරිමත් කිරීම සඳහා HIV/STI දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ එච්.අයි.වී/ලිංගාශ්‍රිත රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වල ප්‍රධාන අවධානය යොමු වූ ක්ෂේත්‍ර

 • ආරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම් ප්රවර්ධනය කිරීම
 • HIV/ලිංගාශ්‍රිත රෝග පරීක්ෂණ දිරිමත් කිරීම
 • අපකීර්තිය හා වෙනස් කොට සැලකීම අඩු කිරීම
 • අධි අවදානම් කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර ගැනීම
 •  ප්‍රජාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම

දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර ක්‍රම කිහිපයකින් සිදු කෙරේ.

 • ජන මාධ්‍ය ව්‍යාපාර
  ගුවන්විදුලිය, දැන්වීම් පුවරු, පෝස්ටර් සහ සමාජ මාධ්‍ය  
 • ප්‍රජාව පදනම් වූ මැදිහත්වීම්                                                                                                                                                                                    ප්‍රජා නායකයින් සහ පාර්ශවකරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම සම වයසේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය ප්‍රදර්ශන, සහ ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන්
 • පාසල් පදනම් වූ මැදිහත්වීම්                                                                                                                                                                                    පන්තිකාමර පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනය සහ පාසල් පාදක සෞඛ්‍ය සායන.
 • රැකියා ස්ථානයේ මැදිහත්වීම්                                                                                                                                                                                  රැකියා ස්ථානයේ ප්රතිපත්ති සහ වැඩසටහන්
 • ජංගම සෞඛ්ය මැදිහත්වීම්                                                                                                                                                                                      කෙටි පණිවුඩ ව්‍යාපාර, ජංගම යෙදුම් සහ සබැඳි සම්පත්    

 ඔබ ඔබේ ප්‍රදේශයේ/ඔබේ සේවා ස්ථානයේ/ආයතනයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමට කැමති නම්, ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන හෝ ළඟම ඇති ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය අමතන්න.ඔබේ ප්‍රදේශයේ/ඔබේ සේවා ස්ථානයේ/ආයතනයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමට ඔබ කැමති නම්. ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග/ඒඩ්ස් පාලන වැඩසටහන හෝ ළඟම ඇති ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය අමතන්න.